NOWA KONSTYTUCJA INDJI.

Zbyt często w czasie pięciu lat wojny powtarzała prasa wszystkich narodów Ententy hasła „wolności ludów", samostanowienia etc., by można wojnę zakończyć i do starego systemu z czystem powrócić sumieniem bez troski o rewolucję. Noblesse obligo więc i Anglja, która z takiem zapałem broni spraw wszelkich „mniejszości", nie może dalej prowadzić bezkarnie polityki otwarcie imperalistycznej, tembardziej, że narody, któremi rządzi, stały się mniej potulne. Agitacja bolszewicka nurtuje Indje, więc aby jej zapobiec rząd angielski pospiesza z reformą konstytucji dla Indji. Ludność miejscowa Indii pod wpływem kultury europejskiej, a zwłaszcza wojny zbudziła się, ruchu nowych sił powstrzymaćby nie można, należało je zatem na właściwe tory sprowadzić, skanalizować.

Jak angielskie gazety donoszą, lordowie angielscy, zwiedzający niedawno Indie, uderzeni zostali zmianą, zaszłą w umysłach ludności, której narodowe poczucie zmartwychwstało. By zatem pożar nie wybuchł i nie przerósł sił Anglii, postanawia ona dziś podjąć ,,najśmielszą i największą" w historji swej próbę, dopuszczając do udziału w rządach element indyjski. Chodzi przecie o 300 miljonów ludności najrozmaitszych ras i języków. Nowa konstytucja nie wejdzie jednak w życie przed rokiem 1921. Konstytuanta indyjska zbierze się bowiem dopiero w 1921 r., przez ten czas rząd angielski będzie mógł zbadać złe i dobre strony nowego systemu.

Wedle nowej ustawy na czele każdej prowincji stać będzie dwóch ministrów, z których jeden ma być podległy władzy centralnej, drugi odpowiedzialny przed sejmem. System wyborczy jest bardzo ciasny, bo daje prawo wyboru zaledwie 8 proc. ludności, tak, że do władzy dopuszczona zostanie prawie wyłącznic kasta braminów. Anglia zmuszona przez wypadki do zmiany polityki swej w Indiach, czyni to niechętnie i częściowo, bojąc się zapewne, by po pewnym czasie nie wydała się narodowej reprezentacji Indji zgoła ,,niepotrzebną", by ta próba autonomii nie wzmogła i tak już silnego prądu separatystycznego.

Kurjer Lwowski, 20-01-1920

100latemu.pl

--