HISTORYCZNA CHWILA ODBIORU ZIEM POLSKICH
z rąk zaborców niemieckich.

Poznań. (PAT). Dziś przyjeżdża do Inowrocławia generał Haller.

Poznań. (PAT). Toruń zostanie zajęty przej wojska polskie w niedzielę o 12 w południe.

Dzisiaj przypada pierwszy termin, w myśl którego na zasadzie traktatu wersalskiego ziemie przyznane Polsce na Zachodzie, mają być bezzwłocznie oddane z rąk zaborców pruskich — Polakom.

Rzeczpospolita nasza przeżywa wielką, historyczną chwilą, wobec której bledną małostkowe spory dzielnicowe, stanowe czy partyjne. Na łono Macierzy pod wspólny dach wracają wspaniale, żyzne i bogate ziemie b. zaboru pruskiego. Wśród Niemców tamtejszych żałoba — wśród Polaków wesele.

Na czele armii, która zajmie Prusy, stoi generał Haller. Przyp. Red.).

NIEGODZIWA, ALE POMYSŁOWA SPEKULACYA.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje:

Prasa warszawska omawia wykrytą świeżo spekulacyę, uprawianą przez żydów warszawskich. Oto wysyłają oni telegramy do Ameryki i opłacają je z góry z odpowiedzią. Opłata za odpowiedź wynosi w Warszawie 700 marek. Adresat w Ameryce zrzeka się odpowiedzi, wobec czego telegraf amerykański zwraca mu należność za 100 słów po cenie tamtejszej t. j. po pół dolara od słowa, czyli 50 dolarów. Stanowi to przy zamianie na walutę polską 6500 marek, czyli te na jednej takiej depeszy pomysłowi spekulanci zarabiają około 6000 marek.

Zarzucając Małopolanom walkę spekulacyjną o koronę p. minister skarbu powinien raczej zwrócić uwagę na takie jaskrawe wypadki spekulacyi o której nic nie wie, a o której wiedzieć powinien.

ARESZTOWANIE SOSNOWIECKIEJ CZARNEJ GIEŁDY.

„Kuryer Zagłębia" donosi:
Agenci policji śledczej i urzędu walki z lichwą, wraz z policyą służby zewnętrznej dokonali na ul. Modrzejowskiej w Sosnowcu obławy i aresztowań masowych tak zw. czarnej giełdy, składającej się około 400 osób, uprawiających najrozmaitsze niedozwolone prawem antypaństwowe spekulacve i szmugiel ze srebrem, złotem i walutami obcemi. Ulicę Modrzejowską obstawiono gęsto policyą, zamykając jej wyloty, a aresztowanych geszefciarzy skierowano pod silną eskortą do komendy policyi powiatowej, gdzie przeprowadzono ścisłą osobistą rewizyę u każdego z aresztowanych.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1920

100lattemu.pl

--